Místo k zastavení - zaměřené na osobní rozvoj,
relaxaci a především na to, jak přirozeně a plnohodnotně žít.
Vehuian

Ochrana osobních údajůZásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji, získanými prostřednictvím webového rozhraní www.alternativ-masaze.cz (dále jen „webové rozhraní") správci osobních údajů:

Pavla Talpová, Velká Losenice 40, Ičo 66534185, telefon +420 604814517, email: info@alternativ-masaze.cz

Václav Nedělka, 59211 Velká Losenice 40 telefon +420777293467, email: info@alternativ-masaze.cz

 Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

 1. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení") a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Co jsou osobní údaje?

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):
  • identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
  • kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa;
  • další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.
 1. Získávání a využívání osobních údajů

2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

 1. Své osobní údaje nám poskytujete při vyplnění kontaktního formuláře.

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

 1. Osobní údaje zadané při poptávání a objednávání služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.
 2. Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.
 3. Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.
 4. Pokud nám v rámci vzájemné komunikace, zejména prostřednictvím e-mailové zprávy, kontaktního formuláře na webovém rozhraní nebo prostřednictvím jiných komunikačních sítí poskytnete dobrovolně své citlivé údaje (zejména o vašem zdravotním stavu), udělujete nám zasláním těchto citlivých údajů souhlas s jejich zpracováním. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vyřízení naší komunikace (zejména k zodpovězení vašich dotazů).
 5. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

 1. Osobní údaje zadané v rámci poptávání a objednávání služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.
 2. Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby obdobné těm, které vám byly poskytnuty.
 3. Pokud nám zasláním citlivých údajů v rámci naší komunikace udělíte souhlas ke zpracování těchto údajů v souladu s předchozím článkem, budou tyto údaje využity po dobu trvání naší vzájemné komunikace (zejména do vyřízení vašeho dotazu).
 4. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 1. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
 2. Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
  • prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu info@alternativ-masaze.cz
  • telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle: +420 777293467; +420 604814517;
  • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu: Pavla Talpová, 59211 Velká Losenice 40;
  • v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení.
 3. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům

 1. Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:
  • účel zpracování;
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
  • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.
 2. Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3. Právo na opravu

 1. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

 1. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut")

 1. Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
  • jste odvolali souhlas se zpracováním;
  • jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 2. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování

 1. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
  • popíráte přesnost svých osobních údajů;
  • je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
  • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
  • vznesete námitku proti zpracování.
 2. Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.
 3. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
 4. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

 1. Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

 1. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.
 2. Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 3. Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.
 4. Správa a zpracování osobních údajů

4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

 1. Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.
 2. Vaše osobní údaje zpracovává zejména:
  • Pavla Talpová, 59211 Velká Losenice 40
  • Václav Nedělka, 59211 Velká Losenice 40
  • Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím osobám

4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?

 1. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.